دعوای قدرت‌ها در زمین بهداشت جهانی

عملکرد سازمان بهداشت جهانی در زمینه مقابله با کرونا به رویارویی دوباره چین و آمریکا منجر شده است
2‌ماه کشمکش میان دونالد ترامپ و سازمان بهداشت جهانی بر سر عملکرد این نهاد در زمینه مقابله با کرونا، در نهایت به انتشار نامه 4صفحه‌ای رئیس‌جمهور آمریکا منتهی شد که در آن، این سازمان را به قطع کامل بودجه تهدید کرده است.