بخت بیدادگر

کتاب «بخت بیدادگر» اثر «هدا مارگولیوس کووالی» را راضیه خشنود به فارسی برگردانده و از سوی نشر ماهی منتشر شده است. این اثر از مشهورترین کتاب‌ها درباره زندگی زیر سایه کمونیسم است؛ داستان زنی که از چاه سیاه نازیسم جان سالم به در می‌برد تا به مغاکی بس عمیق‌تر و ظلمانی‌تر فروغلتد؛ یعنی اتحاد جماهیر شوروی، آرمانشهری که ویرانشهر شد.