اقدام سلیقه‌ای درباره حجاب ممنوع

دولت سیزدهم در پاسخ به برخی از انتقادات از نحوه اجرای قانون حجاب و عفاف بر سیاست حداکثری پرهیز از دسته‌بندی میان مردم، حقوق شهروندی برابر آنها و تذکر مشفقانه جای برخوردهای سلبی تأکید دارد.