1400سال پادشاهی در عربستان پیش از اسلام

کتاب«1400سال پادشاهی در عربستان پیش از اسلام» نوشته کریستین ژولین روبن را محمدعلی خوانین‌زاده در 520صفحه به فارسی برگردانده و از سوی انتشارات حکمت منتشر شده است.