وقتی کلید حریم شخصی کودکان را به جامعه می‌دهیم

یکی از توانمندی‌های مهمی که والدین باید به فرزندان خود آموزش بدهند، این است که یاد بگیرند زندگی راحت و آرامی برای خود داشته باشند و همچنین پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های خود را پیدا و آن را تقویت کنند.