بازگشت به خراسان

۹ سال پیش قرار بود آلبومی با حضور غلامعلی پورعطایی، دوتارنواز برجسته موسیقی خراسان، در بازار موسیقی منتشر شود. متأسفانه با درگذشت پورعطایی، انتشار این اثر با حضور او عملی نشد.