دلبسته باشیم نه وابسته

معیارهایی هستند که مشخص می‌کنند یک ازدواج سالم است یا نه؛ یکی از اصلی‌ترین این معیارها‌ این است که یاد بگیریم بین دلبستگی و وابستگی تفاوت‌های زیادی وجود دارد و اگر دلبستگی به همسرمان به وابستگی تبدیل شود قطعا مشکلات زیادی به‌وجود خواهد آمد.