برترین موزه‌های ایران معرفی شدند

کمیته ملی موزه‌های ایران در 12شاخص جهانی 30موزه برتر کشور را معرفی کرد
آیین معرفی و تقدیر از موزه‌های برتر در هفته میراث‌فرهنگی و در خانه هنرمندان تهران برگزار شد تا موزه‌های خصوصی و دولتی کوچک و بزرگی که توانسته‌اند در مسیر تحقق 12شاخص تعیین شده در کمیته ملی موزه‌های ایران ایکوم قدم بردارند، معرفی شوند.