چرا دزفول شهر نمونه مقاومت است

شلیک 176موشک 3، 7و 9متری به شهر دزفول، خالی‌نشدن شهری که زیر آتش بمباران دشمن بود، بازسازی خانه‌های تخریب‌شده و اعزام نیرو و حمایت از جبهه‌ها را می‌توان از دلایل مهمی برشمرد که در 4خرداد سال 1366به انتخاب این شهر به‌عنوان نماد مقاومت منجر شد.