09
چهار شنبه 4 خرداد 1401
شماره 8505
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

دغدغه‌های سالمندی

یادداشت
دردم نهفته به ز طبیبان مدعی/ باشد که از خزانه‌ غیبم دوا کنند. برابر نظر کارشناسان ذیربط، جمعیت سالمندان کشور، با سرعتی شتابان و فزاینده رو به افزایش است.
سامانه‌ای برای مراقبت از سالمندان بر مبنای هوش مصنوعی و فناوری ایجاد شده است.

سالمندی روی دورِ هزینه

هزینه شرکت‌های پرستاری و مراقبتی از کودک، بیمار و سالمند در سال‌جاری، ماهانه 2میلیون تومان افزایش داشته است
گزارش
هر روز شاهد انتشار خبرهایی درباره اینکه جمعیت کشور رو به سالمندی رفته و سالمندان نیازمند خدمات و مراقبت‌هایی هستند که کمتر به آنها ارائه می‌شود، هستیم.