افزایش تلفات در جبهه اوکراین

همزمان با گذشت 3ماه از آغاز جنگ، تلفات غیرنظامیان و نظامیان در سمت اوکراین افزایش پیدا کرده است.