اجرای مرحله دوم طرح جداسازی در 15هزار دستگاه تاکسی

طرح رایگان جداسازی رانندگان از مسافران به‌منظور کاهش شیوع کرونا در 3هزار دستگاه تاکسی به پایان رسیده که در مرحله دوم این طرح، جداسازی در 15هزار دستگاه تاکسی انجام خواهد شد.