04
یکشنبه 14 اردیبهشت 1399
شماره 7932
کتاب
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
​​​​​​​اغلب ما تبحر زیادی در ردیف کردن دلایل مختلف برای کتاب نخواندنمان داریم، آنقدر که می توان از این دلایل واهی و واقعی چندین جلد کتاب نوشت و این کتاب ها را هم به همه کتاب هایی که نخوانده ایم اضافه کنیم!

شهر به مثابه شخصیت

پاریس در رمان در جست‌وجوی زمان ازدست‌رفته چه جایگاهی دارد؟
استفن اوئه 22سال از عمرش را وقف مارسل پروست و مجموعه کمیک اقتباس‌شده «درجست‌وجوی زمان ازدست‌رفته» کرده است.