پیشنهاد احیای کمیته مشترک دولت و مجلس

میل مجلس یازدهم به احضار و استنطاق وزرای دولت روحانی و حتی خود رئیس‌جمهور، چاره‌ای جز پیشنهاد احیای تشکیل کمیسیون مشترک دولت و مجلس باقی نگذاشته؛ راه‌حلی که سال‌ها قبل در ادوار پیشین هم با وجود گرایش‌های سیاسی غیرهمسو در مجلس و دولت تنش‌ها میان 2قوه را تعدیل کرده بود.