تلاش برای آزادسازی حریم تپه باستانی سیلک

مشکلات تپه سیلک با نگاه به اهمیت و ضرورت حفظ و توسعه، برنامه‌ها و چشم‌انداز آینده بررسی شد.