شیوع تومور مغزی د‌‌‌‌‌‌ر جنین با مصرف سیگار د‌‌‌‌‌‌ر زنان بارد‌‌‌‌‌‌ار

سیگار حاوی 4هزار ماد‌‌‌‌‌‌ه سمی است که 40تا 50ماد‌‌‌‌‌‌ه آن سرطان‌زا هستند‌‌‌‌‌‌.