ارجاع لایحه مبارزه با پولشویی به مجلس

نوبت رسیدگی به لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص، روز گذشته به لایحه مبارزه با پولشویی رسید.