میوه‌ها پیشتاز رشد قیمت‌ها در آبان97

مردم ایران در آبان امسال نسبت به آبان پارسال شاهد رشد 160درصدی انگور، 152درصدی موز، 140درصدی انار، 124درصدی سیب درختی، 107درصدی نارنگی و 100درصدی گلابی بودند.