19
سه شنبه 28 آبان 1398
شماره 7809
درنگ2
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
رفتن به سرویس بهداشتی از آن کارهایی است که به‌طور معمول و طبق روال طبیعی زندگی انجام می‌شود، اما زمانی اهمیت آن درک می‌شود که خللی بر این نظم وارد شود.
ارزش و قیمت بالای زمین، کمبود فضا در مکان‌های مناسب باف0ت ش0هری و...، این شهر را ب0ا کمب0ود سرویس‌ بهداشتی روبه‌رو کرده است.
وزارت بهداشت چه عملکردی در زمینه توالت‌های عمومی و سرویس‌های بهداشتی بین‌راهی دارد؟

نظارت بهداشتی در شهر سختگیرانه‌تر از روستاست

گفت‌وگو با محسن فرهادی معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت
توالت‌های عمومی به‌خاطر تردد زیاد معمولا مناطقی کثیف و غیربهداشتی هستند و انبوهی از باکتری‌های مختلف را در دل خود جای داده‌اند.