صدای استان‌ها
ناحیه منفصل شهری نایسر در سنندج از همان ورودی ظاهری بسیار آزاردهنده دارد. معابر خاکی و نبود بسیاری از امکانات آموزشی، فرهنگی، تفریحی و اجتماعی این منطقه را بدنام کرده است.