پاکستان در مرز سقوط

دولت پاکستان، ناتوان از مهار بحران‌های اقتصادی، امنیتی و آب‌و‌هوایی، در حال تبدیل شدن به یک دولت ورشکسته است
کمبود برق این روزها بحرانی به بحران‌های پاکستان افزوده است. مجله اکونومیست در گزارشی با اشاره به خاموشی‌های پی در پی در پاکستان، این وضعیت را نشانگر بحران اقتصادی شدید در این کشور دانسته‌ است.