09
پنج شنبه 20 بهمن 1401
شماره 8711
روز هفتم
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

فترت ادبیات در حکومت پهلوی

یادداشت
آثار ادبی در هر دوره‌، به نوعی بازتابی از شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است که در قالب‌های متنوع ادبی از جمله شعر، داستان، نمایشنامه و حتی رسانه‌ها و مطبوعات خود را نشان می‌دهد.
پهلوی از نگاه آمار
واقعیت‌هایی از عصر پهلوی‌ها که شاید کمتر شنیده با‌شید

روایت کاغذی از دوران پهلوی

واقعیت‌هایی از عصر پهلوی‌ها که شاید کمتر شنیده با‌شید