نقل‌قول‌خبر/دستور ویژه درباره فروش خودرو

فروش خودرو باید کاملا تابع دستورالعمل ۸بندی صادر شده باشد.