24
پنج شنبه 20 بهمن 1401
شماره 8711
پرونده4
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

هم سلول با رهبر انقلاب

شاهد تاریخ
محمدرضا علی‌حسینی؛ یکی از مبارزان سیاسی که از سال 49یا 50فعالیت خود را‌ آغاز کرد.
ویژه
محمد زنگنه یکی دیگر از زندانیان سیاسی دوران پهلوی است که شرایط سختی را در آن زمان تجربه کرده است.
به گواه تاریخ
در دوران پهلوی دوم، حزب رستاخیز با دستور شاه و انحلال 2حزب «مردم» به رهبری اسدالله علم و«ایران نوین» با محوریت حسنعلی منصور، به‌عنوان تنها حزب کشور معرفی شده بود و شاه، نقش اصلی را در رهبری آن داشت و ادعا می‌کرد که این حزب مردمی است.

روایت شکنجه یک معلم توسط ساواک

محمدیوسف باروتی به جرم مطالبه آزادی بیان از سوی ساواک دستگیر و راهی زندان شد
گزارش
محمد یوسف باروتی، از مبارزان شهر قزوین بود. فعالیت سیاسی خود را از همان دوران جوانی آغاز کرد؛ ابتدا با اقدامات فرهنگی. مطالعه کتاب، تبلیغ در رسانه و سخنرانی. سر پرشوری داشت.