سرقت‌های شبانه با سوراخ‌کردن سقف 15مغازه

سارق سابقه‌دار با همدستی 2نفر از دوستانش با سوراخ‌کردن دیوار و سقف مغازه‌های بازار از آنجا سرقت می‌کردند.