انجام ١١٢پژوهش کرونایی در مرکز مطالعات شهر تهران

رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران از انجام ١١٢پژوهش کرونایی و قرار گرفتن نتیجه این پژوهش‌ها روی سایت شفاف خبر داد.