صدای موسیقی خبر از جنایت می‌داد

پلیس در جست و جوی 3مرد مشکوک است که پس از قتل مرد تنها فراری شده‌اند.