سرقت 15میلیاردی از خانه‌های پایتخت در لباس سمسار
سارق سابقه‌دار که وانمود می‌کرد سمسار است و لوازم دست دوم می‌خرد با این ترفند وارد خانه‌ها می‌شد و بعد از شناسایی آنجا نقشه سرقتی را که کشیده بود عملی می‌کرد.