خبرهای کوتاه/شهر

پخش و توزیع افطاری و خیرات در محدوده بهشت‌زهرا ممنوع است و درصورت مشاهده، تذکر داده می‌شود.