یک راه بیشتر وجود ندارد، خانم‌ها و آقایان مکدر

قربانت گردم، عادت کرده‌ام شما را در همیشه‌های خواستن ببینم.