جنایت برسر یک نگاه
​​​​​​​«چرا به من نگاه می‌‌کنی؟» این سؤالی بود که بین 2پسر جوان رد و بدل شد و باعث درگیری‌ای شد که پایان آن، جنایت بود.