13
یکشنبه 20 بهمن 1398
شماره 7877
همشهری پلاس
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

جدول‌اعداد | 3591

اعداد 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفید قرار دهید که هر رقم در سطرها، ستون‌ها و مربع‌های کوچک 3 در 3 یک‌بار دیده شود. پاسخ‌ها در ادامه آمده است.

جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 7877

جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 7877