سقوط آزاد یک اقتصاد

در هیاهوی انتخابات 96،  نموداری در تلگرام  آزاد آن روزها دست به دست می‌شد.