نقشه خواستگار قلابی برای سرقت طلاهای دختران

پسر جوان پس از آشنایی با دختران دم‌بخت به آنها وعده ازدواج می‌داد تا نقشه سرقت طلاهایشان را عملی کند.