مشکلات شهرستان‌ها را جدا از تهران نبینیم
«معضلات شهرستان‌های تهران را جدا از شهر تهران نبینیم.»؛ این نخستین درخواستی بود که اعضای شورای شهر و شهرستان ملارد از الهام فخاری داشتند.