گردو با طعم هروئین

یک تبعه خارجی با جاسازی مواد‌مخدر در گردو قصد وارد کردن آن به ایران را داشت که توسط مأموران گمرک به دام افتاد و نقشه‌اش ناکام ماند.