لولوی اقتصاد آزاد

حتما خوانده‌اید و شنیده‌اید که با انتخاب 2گزینه اصلی شهرداری تهران، فغان‌ها به هوا بلند شده که سپردن مدیریت شهری به عباس آخوندی یا پیروز حناچی، شهر را گران می‌کند و مردم را فقیرتر؛