7
شنبه 17 اسفند 1398
شماره 7899
هوشمند
123
1234
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
استفاده از فناوری‌های جدید، راهکار مهم و حیاتی برای مقابله با بیماری‌های فراگیر به حساب می‌آید

سلامت الکترونیک در مقابل کرونا

در طول تاریخ، همواره شیوع بیماری‌های عفونی، از شیوع طاعون در آتن 430ق.م که نخستین بیماری عفونی فراگیر بود تا کووید 19 که جدیدترین بیماری فراگیر در وسعت جهانی است، خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر انسان و حیات اجتماعی و اقتصادی او داشته است.