6
دو شنبه 7 مرداد 1398
شماره 7722
ادب‌وهنر
23023622
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

نامزد‌های بوکر 2019 معرفی شدند

دریچه
در فهرست نامزدهای جایزه من‌بوکر2019 برخی نام‌ها و کتاب‌های عجیب به چشم می‌خورد.
خیلی از ما همان سلمان«آژانس شیشه‌ای» بودیم، پشت کرکره ماندیم، مچ انداختیم و روزها را پلک زدیم.
همشهری در گفت‌وگو با مدیران تماشا‌خانه‌های پایتخت، دخل و خرج نمایش‌های امروز پایتخت را بررسی می‌کند

تک و تای تئاتر در تابستان تحریم

تئاتر
هر سال قیمت‌ بلیت‌ تئاتر در تماشاخانه‌های خصوصی و دولتی گران‌تر می‌شود؛ افزایش قیمتی که مدیران تماشاخانه‌ها معتقدند در مقایسه با میزان تورم و بالا رفتن هزینه‌های تولید بسیار جزئی است.