خوشنویسی با چاشنی روانشناسی

گفت‌وگوی همشهری با «سیدعلی رئیسی» مشهور به «میرعلی» هنرمند 32ساله خطاط و خوشنویس کرجی
«سیدعلی رئیسی» مشهور به «میرعلی» هنرمند 32ساله خطاط و خوشنویس کرجی با افتخار از شاگردی‌اش در محضر اساتید بزرگ و بنام خطاطی و خوشنویسی ایران می‌گوید.