200 نفر به زنان شورایار اضافه شد

میانگین سنی منتخبان 43 سال است و 72 نفر از داوطلبان 22 سال ‌دارند
از هر 4 نفری که برای انتخابات شورایاری‌ها نام‌نویسی کردند، یک نفر از بانوان بود و نتیجه آن در اعلام نهایی اسامی مشخص شد. اکنون در جمع شورایاران تهران تعداد زنان 200نفر بیشتر از دوره پیش شده است.