300سال در جزیره

رابینسون کروزوئه مرد خودساخته و سرگردان دنیل دافوئه که توانست زندگی خود را در جزیره‌ای غیرمسکونی سامان دهد، روز 25آوریل 5اردیبهشت امسال 300سالگی را پشت سر گذاشت.