شاگرد کلاهبردار قاتل شد

مرد کلاهبردار وقتی با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد، نقشه جنایت کشید و صاحبکارش را به قتل رساند تا اموال او را تصاحب کند.