سرانجام جایزه داستان تهران در دارالفنون

مراسم اختتامیه سومین دوره جایزه داستان تهران عصر شنبه 26آبان در مدرسه دارالفنون برگزار شد.