09
شنبه 28 آبان 1401
شماره 8642
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
یادداشت
دیگر به خوبی و روشنی می‌دانیم که یکی از بیماری‌های رایج عصر حاضر، افسردگی است. طبق نتایج حاصل از آخرین تحقیقات دانشمندان، اکوتراپی یا طبیعت درمانی و یا درمان سبز می‌تواند در رفع افسردگی مؤثر عمل کند. اکوتراپی در واقع همان مجاورت انسان با طبیعت و نشانه‌های آن است.

قبرها حرف می‌زنند

داستان‌ها و حکایت‌هایی از تفاوت قطعه‌ها، در بزرگ‌ترین آرامستان ایران
گزارش
اینجا، تا چشم کار می‌کند، گودال‌های یک شکل و یک اندازه 2متر در 50سانتی‌متر دیده می‌شود.