باید فقر، فساد و تبعیض را ریشه‌کن کنیم

شهردار تهران گفت: «حوادث اخیر که اتفاق افتاد، موهبتی بود تا بتوانیم ریشه‌های این تب را در جامعه بفهمیم، پیدا و به امید خدا آن را مداوا کنیم.