خودروهای فرانسوی از فهرست واردات خط خوردند

دلیل این ممنوعیت، رفتار غیرحرفه‌ای فرانسه اعلام شده است
خودروهای فرانسوی رسما از فهرست خودروهای وارداتی به ایران خط خوردند.