لطفا خون بدهید

​​​​​​​در روزهایی که پیامدهای شیوع کرونا در حوزه‌های مختلف، در صدر توجه افکار عمومی است، فرایند حیاتی اهدای خون، جزو مواردی است که شدیدترین صدمه را از شیوع ناگهانی بیماری کووید ١٩ خورده است.