میدانگاه در شهری برای مردم

فضاهای همگانی پیاده شهری مهم‌ترین عرصه حضور اجتماعی شهروندان در یک شهر هستند و در این عرصه میدانگاه‌های شهری میدان‌های پیاده و پلازاها از اهمیت بسزایی برخوردارند. تعاملات اجتماعی در میدانگاه‌ها باعث ارتقای حس همزیستی عمومی و وحدت اجتماعی و مدنی جامعه شهری شده و نقش بسیار مهمی در تعریف و تثبیت هویت فضایی و ایجاد خاطره مشترک جمعی میان شهروندان ایفا می‌کند.