مصوبه جنجالی مزد 99
مصوبه تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال 99 تاکنون به امضای نمایندگان جامعه کارگری نرسیده است.